Stadgar

Reviderade 15/8 2021

Stadgar för Vadstena Konstrunda – ideell förening

 • 1 Föreningen:

Vadstena Konstrunda Ideell Förening är en ideell, partipolitiskt- och religiöst obunden förening med säte i Vadstena.

 • 2 Föreningens ändamål:

Föreningens syfte är att ordna och främja konstevenemang i Vadstena, samt bidra till trivsel och god stämning inom föreningen. Målsättningen är också att bidra med konstnärlig utveckling för föreningens medlemmar. Ex studiebesök, konstnärliga utbyten mm.

 • 3 Medlemskap:

Varje medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och själva hålla sig uppdaterade. Som medlem får man information via sin e-post och på hemsidan. (Obs kolla alltid skräppost!). Medlemmarna har obligatorisk närvaroplikt vid medlemsmöten, om inte särskilda skäl anges.

 • 4 Medlemsavgift:

Medlemsavgiften delas upp i en årlig medlemsavgift och årets deltagaravgift. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. Kostnaden för deltagandet kan komma att varieras, beroende på föreningens ekonomi och tillgång till samlingsutställningslokal. Styrelsen tar fram underlag och presenterar dessa på ett medlemsmöte, då deltagaravgiften fastställs.

 • 5 Föreningsmöten:

Minst två föreningsmöten skall hållas varje år, varav ett årsmöte. Årsmötet hålls före mars månads utgång. Föreningsmöten hålls då styrelsen anser det nödvändigt eller å minst 10 medlemmar till styrelsen begärt sammankallande av möte för behandling av ett eller flera särskilda ärenden. Kallelse till föreningsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar i förväg.

 • 6 Årsmötet:

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna 2 v innan mötet
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare tillika rösträknare.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 5. Revisorns berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Val av styrelseledamöter enligt §9.
 7. Val av revisorer enligt §11.
 8. Val av två medlemmar att utgöra valberedning.
 9. Fastställande av medlemsavgift för medlemsgrupperna för innevarande år. 10. Övriga ärenden som läggs fram av styrelsen eller som av medlem skriftligen anmälts till styrelsen minst en vecka före mötet.
 • 7 Styrelse:

Föreningens löpande verksamhet handhas av en styrelse bestående av 3 – 7 ledarmöten.

 1. En ordförande
 2. En vice ordförande
 3. En sekreterare
 4. En vice sekreterare
 5. En kassör
 6. Representant/er för arbetsgrupper

Styrelsen sammanträder då ordföranden kallar till möte eller då minst två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 ledamöter närvarar på mötet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 • 8 Val av styrelse:

Val av ordförande, och två ledamöter för två år i sänder fastställs på vartannat årsmöte. Val av vice ordförande samt vice sekreterare väljs på 1 år av styrelsen. Styrelsen utser sekreterare och kassör inom föreningens medlemmar som den finner lämpliga.

 • 9 Revisor:

Till ekonomisk revisor ska en revisor utom föreningen väljas.

 • 10 Val av revisor:

Val av en revisor skall ske på årsmötet varje år.

 • 11 Verksamhet:

Föreningens verksamhet följer kalenderåret och organiseras genom ett årsarbetsschema. Där presenteras uppgifter, information och arbetsfördelning för föreningens verksamhet löpande under året. Styrelsen ansvarar för att årsarbetsschemat är uppdaterat, finns tillgängligt på föreningens hemsida och för avisering att tillägg eller ändring gjorts. Medlemmar ansvarar för att läsa årsarbetsschemat och hålla sig uppdaterade och uppfylla sina åtaganden.

 • 12 Idéer och förslag:

Motioner och löpande skickas till styrelsen. För att en motion ska tas upp på nästkommande medlemsmöte ska den vara styrelsen tillhanda en vecka före mötet i fråga.

 • 13 Firmatecknare:

Firmatecknare är föreningens ordförande och kassör var för sig.

 • 14 Rösträtt:

Enbart mötesdeltagare på medlemsmöte har rösträtt. Enkel majoritet gäller. Om medlem finner att det finns risk för jäv och mötet finner så, fråntas medlemmen eller medlemmarna sin röst i frågan.

 

 • 15 Uteslutning:

Medlemskap upphör om medlemsavgift inte betalats inom aviserad tid. Deltagande

i föreningens verksamhet bygger på ett aktivt medlemskap där medlemmen själv ansvarar för att hålla sig uppdaterad. Medlem som inte följer stadgarna kan uteslutas av medlemsmötet.

 • 16 Stadgeändring:

Dessa stadgar kan ändras eller likalydande beslut under två av varandra följande medlemsmöten.

 • 17 Upplösning:

Föreningen ska upplösas om någon av följande förutsättningar är uppfyllda. – Mer än hälften av medlemmarna röstar för nedläggning vid två på varandra följande medlemsmöten.

– Föreningen saknar styrelsemedlemmar och har ingen fungerande arbetsgrupp. Vid upplösning ska beslut om disposition av föreningens behållning fattas på medlemsmöte enligt gällande regler fastställda av Skatteverket.