Årsmöte

Protokoll årsmöte Vadstena konstrunda 2022-04-24

Plats: Vätternkyrkan

Närvarande: Cathrin Hesselstrand, Monika Krauter, Kjell Rosén, Sten Gustafsson, Kicka Thorsson, Petra Falk, Lennart Lindström, Marika Malm, Stig Blom, Jane Sohlberg, Simone Holmdahl, Christine Friman, Susanne Andersson, Kjell-david Johnson, Ann Brehmer, Marleén Sagle Jarl, Camilla Liljebjörn, Linda Magaret Rhodes, Stefanie Svensson, Elsmarie Rannemalm, Johan Hesselstrand, Göran Ahlberg, Ninna Grefbäck, Lotta Fredriksson, Lena Linde, Eva Elfgren.

Dagordning:
 1. Mötet öppnades och medlemmarna hälsades välkomna av ordf. Lena Linde
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet: Lena Linde valdes till mötesordförande och Eva Elfgren till sekreterare.
 3. Val av två justerare: Ninna Grefbäck och Lotta Fredriksson valdes till justeringsmän
 4. Dagordningen fastställdes.
 5. Konstaterades att årsmötets utlyst laga ordning med kallelse utskickad 10 april och dagordning publicerad på hemsidan.
 6. Föreningens årsredovisning föredrogs av Lotta Fredriksson.
 7. Revisionsberättelse från revisor Sten Mattsson lästes upp.
 8. Godkännande av årsredovisning: Mötet godkände årsredovisningen.
 9. Frågan om styrelsen ansvarsfrihet: Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelseledamöter: Inga nya inval. Styrelsen tackade för fortsatt förtroende.
 11. Val av revisor: Sten Mattsson fortsätter som revisor. Lena Linde föreslog att ytterligare en revisor borde knytas till föreningen och att detta bör ordnas under året.
 12. Val av valberedning: Ann Brehmer och Kicki Bergengren valdes om till valberedning.
 13. Fastställande av medlemsavgift för medlemsgrupperna för innevarande år: Beslut togs att införa 100 kr i medlemsavgift för alla (utställare, stödmedlemmar, gallerister etc). Diskussion om anmälningsavgiften borde vara olika beroende på om medlemmen bidrar aktivt i föreningens arbete eller inte. Nivåer som nämndes var 500 kr för aktiva medlemmar och 1.000 kr för icke aktiva medlemmar. Styrelsen bereder frågan inför nästa år.
 14. Fikapaus!
 15. Information om årets konstrunda: tid, plats mm: Affischer finns att hämta på Infocenter från 20 juni, kartor från 15 augusti. Inlämning av ett verk per utställare till samlingsutställningen i Västra vallen på slottet söndag den 4 september. Även utlämning av utställarpåsar. Mingelfest ordnas av Vadstena Konstgalleri fredag 9 september i Västra vallen – inbjudanmed föranmälan kommer, pris 150 kr/person. Återlämning av påsar och uthämtning av verken från samlingsutställningen söndag 11 september.
 16. Arbetsuppgifter till aktiva medlemmar: *Affischer, kartor (ut till andra städer, runt i Vadstena) Jane, Stig, Linda, Camilla, Marleén, Lennart *Ragga sponsorer tillsammans med Gunilla, Vita rum – Susanne Kjell-david kontaktar bussbolag om gruppresor/sponsorskap t ex Ringarums buss.*Konstrundans social medier med Ninna – Facebook Elsmarie, Instagram Kicka*Banderollerna (sätta upp o ta ner) – Sten Gustavsson (tar kontakt med Vadstena handel och bokar tid för uppsättning)*Påsarna (uppdatera/komplettera, dela ut, samla in, transport till vår lokal etc) Simone, Monika, Marika, Petra *Tavlor/konstverk (inlämning, utlämning) – Kjell, Ann, Kjell-david (hängning) Christine, Irene
 17. Nya idéer? Ordförande ställde en öppen fråga till mötet. Några idéer framkom bl a Community art och Rösta på utställare-gör ditt val! Inspirationsresa till hösten diskuterades. Förslag på resmål: Louisiana, Kumla, Wannås, Liljevalchs, Vandalorum. QR-kod på affischer med ingång till kartan på hemsidan var en idé för att underlätta för besökare och minska åtgången av papperskartor. Markera med stjärna på kartan vilka sponsorer som har öppet hela helgen.
 18. Mötet avslutades.